Nacházíte se na stránkách sociální služby: CHB Český Těšín.

Přechod na hlavní stránku Domov Jistoty.

Změna velikosti písma

Vyhledávání fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Informace o službě

Informace o službě

Veřejný závazek

Domov Jistoty má sídlo ve Starém Bohumíně, na ulici Slezská 164. Domov je příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj. Poskytuje celodenní pobytové služby sociální péče v chráněném bydlení s místem poskytování této služby na ul. Komenského 2097/6 v Českém Těšíně.

Cílová skupina – okruh osob, kterým je služba určena

Sociální služba je určena dospělým osobám s chronickým duševním onemocněním (např. schizofrenií, poruchami s trvalými bludy, afektivními poruchami či organickou poruchou s bludy podobnou schizofrenii), jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby a které usilují o budoucí samostatný a nezávislý život.

Službu v podmínkách našeho zařízení nemůžeme poskytovat osobám:

 • závislým na návykových látkách (alkoholu a jiných drogách, vyjma nikotinu),
 • s převažujícími potížemi v oblasti poruch osobnosti,
 • se závažným zrakovým postižením, které potřebují specificky upravené prostředí a podmínky,
 • se střední, těžkou a hlubokou mentální retardací,
 • s organickým poškozením mozku (vyjma F 06.2),
 • se syndromem demence,
 • s poruchami autistického spektra,
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • s akutním infekčním onemocněním, které by závažným způsobem ohrožovalo ostatní uživatele (nebezpečí epidemie),
 • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 • kterým poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Zásady, kterými se poskytování služby řídí

 • Individuálního přístupu

  Pracovníci uplatňují individuální přístup ke každému uživateli, služba je uživateli poskytována na základě dohodnutých osobních cílů a plánů, které jsou pravidelně hodnoceny a pružně přizpůsobovány aktuální situaci a potřebám. Pracovníci při poskytování podpory a v komunikaci respektují individuální potřeby, návyky, zvyklosti a tempo uživatele. 

 •  Partnerského přístupu

  Pracovníci uplatňují partnerský přístup k uživatelům. Služba je založena na vzájemném vyjednávání a dohodě o způsobu poskytování služby. Při vyjednávání pracovníci vycházejí z možností a omezení služby a z možností a schopností uživatele. 

 •  Důstojnosti a ochrany práv

  Pracovníci přistupují ke každému uživateli s úctou a respektem. Chrání jejich důstojnost
  a podporují je při obhajobě jejich práv v každodenních situacích (v komunikaci se spolubydlícími, s úřady a institucemi apod).

 • Respektování vlastní volby

  Uživatel sám rozhoduje o svém vlastním životě, je respektován jeho názor. Služba nepřebírá nadměrnou odpovědnost za uživatele, pracuje s riziky v běžných situacích a respektuje jejich přiměřenou míru.  

 • Samostatnosti a nezávislosti

  Poskytované služby jsou pro uživatele vyžádanou podporou v situacích, ve kterých si sám neporadí. Během poskytování služby se pracovníci snaží vycházet z toho, co uživatel ještě zvládá sám, nebo co by ještě mohl zvládnout sám. Nedochází k cílenému „přepečovávání“. Pomoc je poskytována až tehdy, když klientovi vlastní zdroje nestačí (schopnosti, dovednosti, podpora blízkých osob). 

   

 • Odbornosti a týmové spolupráce

  Profesionalita poskytovaných služeb vychází z celoživotního vzdělávání pracovníků a týmové spolupráce všech zainteresovaných osob uvnitř i vně poskytovatele, důraz je přitom kladen na vzájemný dialog a dohodu. 

 •  Odpovědnosti

  Role jednotlivých zaměstnanců zapojených do poskytování služby jsou jasně definovány, včetně příslušných kompetencí a z toho plynoucích odpovědností.

   

Pravidla pro podání stížností

Podněty a připomínky – Podávat podněty (náměty, návrhy) a připomínky (drobná kritika) ke kvalitě nebo způsobu poskytování služby může každá osoba. Náměty a připomínky řešíme ihned nebo se na místě domluvíme, jak budou řešeny.

Stížnosti – Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby může rovněž podat každá osoba (uživatel, rodinný příslušník, zaměstnanec, občan).

Na co si mohu stěžovat?

 • Na kvalitu poskytování sociální služby.
 • Na průběh poskytování služby.

K čemu stížnosti – (podněty, připomínky) slouží a jak pomáhají?

 • K ochraně práv uživatelů.
 • K zlepšování kvality a průběhu poskytování služeb.

Jaké zásady při vyřizování stížností uplatňujeme?

 • Vyřizování stížností je bezpečné (podání stížnosti osobu nijak nepoškodí – nesmí být na újmu toho, kdo jí podal, ani tomu, v jehož zájmu byla podána), důvěrné (není veřejné), věcně (drží se podstaty problému), efektivní (rychlé a účinné) a důsledné (věci jsou prověřovány do hloubky).

Kdo má právo podat stížnost na službu nebo způsob poskytování služby?

 • Uživatel.
 • Každá osoba.

Možnost zástupce

 • Uživatel, který si chce stěžovat, má právo, aby jej při podávání stížnosti zastupovala osoba, kterou určí. Rovněž má právo, aby podávání a projednává stížnosti spolu s ním osoba, kterou určí, účastnila.
 • Osobám se smyslovým postižením (sluchu, zraku) zprostředkujeme v případě potřeby podporu speciálních služeb (např. tlumočníka, převedení textu do bodového písma).

Jak mohu svoji stížnost vyjádřit?

 • Písemně, ústně i anonymně.
 • V případě ústního podání –  zaměstnanec zařízení s Vámi sepíše zápis.

Komu mám osobně svou stížnost předat?

 • Vedoucímu zařízení.
 • Zaměstnancům CHB (např. klíčovým pracovníkům)

Jakým jiným způsobem mohu stížnost doručit, předat?

 • Poštou, telefonicky, elektronicky (e-mailem).
 • Vhodit do schránky důvěry (u vstupu do CHB)

Jak bude stížnost řešena?

 • Stížnost bude zaevidována.
 • Ředitel pověří zaměstnance k řešení stížnosti.
 • Pověřený zaměstnanec stížnost prošetří – vyhodnotí všechny okolnosti. Prošetřování provádí bez průtahů, diskrétně, věcně, efektivně a důsledně.
 • Na závěr rozhodne, zda je stížnost oprávněná, částečně oprávněná, neoprávněná či neprověřitelná.
 • V případě, že je stížnost oprávněná či částečně oprávněná zajistí přijetí nápravných opatření.
 • S výsledky šetření seznámí ředitele.
 • Ředitel navržená nápravná opatření schválí nebo doplní.
 • Odpověď na stížnost dostanete nejpozději do 28 dnů od jejího převzetí případně od jejího sepsání zaměstnancem. Odpověď může mít písemnou formu nebo budete pozván k projednání a následně bude vyhotoven zápis.
 • Pokud nebudeme schopni z objektivních důvodů dodržet 28 denní lhůtu, budeme Vás včas informovat.

Jaké jsou možnosti opravných prostředků, když nejsem s vyřízením stížnosti spokojen?

 • Vnitřní – Ředitele informujte, že nejste spokojeni s tím, jak byla stížnost vyřešena. Požádejte ředitele, aby celá věc byla prošetřena a řešena znovu. Uveďte důvody své nespokojenosti a argumenty, kterými chce výsledek prověření stížnosti změnit.
 • Vnější – Jestliže nejste spokojeni s tím, jak byla stížnost vyřešena (nebo nedošlo k požadované nápravě), může podat podnět na prošetření postupu při vyřizování stížnosti nadřízenému orgánu nebo institucím, které se zabývají sledováním lidských práv.

Nadřízeným orgánem je zřizovatel zařízení:

Moravskoslezský kraj, Krajský úřad

adresa: 28. Října 117, 702 18 Ostrava

Bližší informace na tel.: +420 596 622 222

E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz 

www.kr-moravskoslezsky.cz

Inspekčním orgánem je:

Úřad práce

adresa: 30. Dubna 3130/2c, 702 00 Ostrava

Bližší informace na tel.: +420 950 143 512

E-mail: posta@ot.mpsv.cz

Nezávislým orgánem je např.

1. Veřejný ochránce práv

adresa: Kancelář veřejného ochránce práv

Údolní 39, Brno 602 00

Bližší informace na tel.: +420 542 542 888

Vedoucí kanceláře: +420 542 542 554

E-mail: podatelna@ochrance.cz 

www.ochrance.cz

2. Český helsinský výbor

adresa: Český helsinský výbor

Jelení 5, Praha 1 118 00

Bližší informace na tel.: +420 220 515 223, +420 257 221 141, +420 220 515 188
E-mail: socialnisluzby@helcom.cz

www.helcom.cz