Nacházíte se na stránkách sociální služby: CHB Český Těšín.

Přechod na hlavní stránku Domov Jistoty.

Změna velikosti písma

Vyhledávání fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Ceník

Ceník

Úhrada za poskytované služby

 1. Úhrada za služby (ubytování, stravování a úkony péče) se hradí na základě předloženého vyúčtování do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.
 2. Úhrada muže být hrazena bezhotovostním bankovním převodem na účet poskytovatele, nebo hotovostním vkladem do pokladny poskytovatele nebo srážkou úhrady z důchodu uživatele, který je od České správy sociálního zabezpečení zasílán hromadným seznamem na adresu poskytovatele.

Úhrada za poskytované úkony péče za kalendářní měsíc je uživatelem hrazena na základě poskytovatelem předloženého vyúčtování, a to ve výši skutečně spotřebovaného času z přiznaného příspěvku na péči podle zákona c. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Uživatelům chráněného bydlení stanovíme takovou výši úhrad, která jim umožní zajistit nejen ubytování a stravu, ale také uspokojovat ostatní základní osobní potřeby a oni se budou moci, co nejvíce je to možné, zapojit do společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

Úhrada za ubytování

 • jednolůžkový pokoj úhrada činí denně 280,-Kč
 • dvoulůžkový pokoj úhrada činí denně  260,- Kč

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Zajištění stravy

 • Celodenní strava 223,- Kč/den
 • Oběd 93,- Kč/den

Podpora při přípravě stravy

Individuální

 • Formou dohledu (občasná podpora, slovní rada) 15,- Kč/úkon
 • Formou podpory či pomoci pracovníka (průběžná instruktáž, poradenství, přímé zapojení pracovníka)
 • do 15 minut času přípravy  18,- Kč/úkon
 • do 30 minut času přípravy  24,- Kč/úkon
 • od 30 minut času přípravy  30,- Kč/úkon

Skupinová (pro 2 klienty)

 • Formou dohledu (občasná podpora, slovní rada)   10,- Kč/úkon
 • Formou podpory či pomoci pracovníka (průběžná instruktáž, poradenství, přímo zapojení pracovníka)
 • do 15 minut času přípravy   9,- Kč/úkon
 • do 30 minut času přípravy 12,- Kč/úkon
 • od 30 minut času přípravy 15,- Kč/úkon

Skupinová (pro 3 klienty)

 • Formou dohledu (občasná podpora, slovní rada) 5,- Kč/úkon
 • Formou podpory či pomoci pracovníka (průběžná instruktáž, poradenství, přímé zapojení pracovníka)
 • do 15 minut času přípravy   6,- Kč/úkon
 • do 30 minut času přípravy   8,- Kč/úkon
 • od 30 minut času přípravy 10,- Kč/úkon

V případě, že se jedná o podporu poskytnutou v rámci základní činnosti „Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností“, je cena účtována dle skutečně spotřebovaného času, tj. 130,- Kč/1 hodina. Podmínkami pro účtování dle skutečně spotřebovaného času je:

 • Nácvik a upevňování dovedností spojených s přípravou stravy jsou sjednány v IP klienta.
 • Před samotným úkonem je s klientem domluveno, že jde o nácvik, což je zapsáno do záznamů o průběhu služby.

Úkony péče – 130 Kč za 1 hodinu

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,
 • pomoc při běžné údržbě domácích spotřebičů,
 • podpora v hospodaření s penězi vč. pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným soc. prostředím,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,
 • podpora v oblasti partnerských vztahů,
 • podpora při získávání nácviků souvisejících se zařazením do pracovního procesu.

Zprostředkování kontaktu se společenských prostředím

 • doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
 • podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

Sociálně terapeutické činnosti

 • Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

Pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Měsíční úhrada = počet minut skutečně poskytnuté péče x hodinová sazba.

Úhrada je stanovena dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění výše uvedených úkonů. V případě, kdy úkon netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.